[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

 • หน้าแรก
 • ประวัติวิทยาลัย
 • ทำเนียบบุคลากร
 • ประมวลภาพกิจกรรม
 • วิสัยทัศน์
 • ข้อมูลนักศึกษา
 • ข้อมูลบุคลากร
 • ข้อมูลงบประมาณ
 • ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ข้อมูลอาคารสถานที่
 • ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
 • ข้อมูลศิษย์เก่า
 • สมัครเรียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ
 • แผนกวิชา
 • ช่างยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างก่อสร้าง
 • ช่างเทคนิคพื้นฐาน
 • สามัญสัมพันธ์
 • บัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • งานวางแผนและงบประมาณ
 • งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 • งานความร่วมมือ
 • งานวิจัยพัฒนาฯ
 • งานประกันคุณภาพฯ
 • งานส่งเสริมผลิตผลฯ
 • ฝ่ายวิชาการ

 • งานวัดผลและประเมินผล
 • งานหลักสูตรการเรียนการสอน
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • งานวิทยบริการและห้องสมุด
 • ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • งานบุคลากร
 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานอาคารสถานที่
 • งานทะเบียน
 • งานประสัมพันธ์
 • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

 • งานกิจกรรมฯ
 • งานครูที่ปรึกษา
 • งานปกครอง
 • งานแนะแนว
 • งานสวัสดิการฯ
 • งานโครงการพิเศษ
 •   
  งานครูที่ปรึกษา  
   

  งานครูที่ปรึกษา

  ๒.๑  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
              ๒.๑.๑ นางเกศอรชญาณ์  คงอิว  ตำแหน่งครู คศ.๑
  ๒.๒  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
              ๒.๒.๑ นางจิตตรา  โคตาจตุรพักตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
              ๒.๒.๒ นายศักดิ์นารายณ์  ทิมศิลป์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
              ๒.๒.๓ นางสาวเบญจมาศ  อ่อนศรี  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

  งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
    (๑) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
    (๒) ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
    (๓) ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
    (๔ ) ส่งเสริม  ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้
  และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชาการขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน
  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
    (๕) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
    (๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    (๗) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการทำเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
    (๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
    (๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย