คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

รายละเอียดดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบ   คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา   พ.ศ.๒๕๕๙

About ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ mwtech