คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คำสั่งรับสมัครนักศึกษาใหม่-1-60

About ฝ่ายบริหารทรัพยากร mwtech