เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตามเอกสารดังแนบนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

About ฝ่ายบริหารทรัพยากร mwtech