คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๐๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๐๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายละเอียดดังแนบนี้

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

About ฝ่ายบริหารทรัพยากร mwtech