ไฟล์ประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน PjBL

รูปแบบแผนการเรียนรู้ (๒๕๖๐)

แผนการเรียนรู้ (มค.2560)

ประเมินสภาพจริง (กย.2559)

ใบช่วยสอน Print

โครงการสอน

About admin