การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย
1.นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
2.นายปรีชา โพธิ์เกิด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3.นางกฤติยาวดี โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
4.นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม ครูผู้ควบคุม
5.นางสาววัชรา จันทาสี ครูผู้ควบคุม
ได้เข้าร่วมโครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2560 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรค์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ดังนี้

1.ระดับ ปวช. : เครื่องไล่นกพิราบ V2.0
2.ระดับ ปวส. : เครื่องไล่ยุงด้วยความถี่

โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ทำโครงงาน ดังนี้

ระดับ ปวช.
1.นายนคริทร์ อินตา
2.นายนิรุต สามารถ
3.นายณัฐวุฒิ อินอ่อน

ระดับ ปวส.
1.นายพิชิตชัย แกรวงษ์
2.นายรัฐศาสตร์ เชยจันทร์
3.นายวุฒิกร กุลชา
4.นายสรวิชญ์ นารัตตะคุ
5.นางสาวมาริษา พิณบรรเลง

About admin