แบบคำขอ งบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอให้ผู้ที่ต้องการของบลงทุน กรอกแบบคำของบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมแนบใบเสนอราคา,คุณลักษณะ และจัดส่งที่งานแผนฯ ภายในวันศุกร์ที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดที่นี่

About ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ mwtech