ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบ

ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 2561

ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ 2561

ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561

ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 2561

ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 2561

ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 2561

ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 2561

ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 2561

ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2561

ประเภทที่ 9 กำหนดโจทย์ Internet of Thing 2561

 

About ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ mwtech