แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูประจำแผนกวิชา

นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์

ทำหน้าที่

–  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
–  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
–  ครูสอนประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นายเอนก ทับวิชา

ทำหน้าที่

–  รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
–  ครูสอนประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นายสุรเชษฐ์ ศิมานนท์

–  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
–  ครูสอนประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

          แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้เกิดทักษะและ ความเป็นเสิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (MISSION)

 1. ประยุกต์ใช้และพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
 2. พัฒนาทักษะของผู้สอน เพื่อให้เกิดการจัดการ เรียนรู้ที่หลากหลาย และก้าวหน้าทันเทคโนโลยี
 3. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนและผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ จัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษา
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน และผู้เรียน ได้ทำงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ การเรียน การสอน

 

ทำความรู้จักกับสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

          สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาที่เจริญโตโตขึ้นทุกวัน เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความ เกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม ทำให้อาชีพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติบโตได้ไม่หยุด มีงานตลอด เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ เป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่ใช้ จึงมีระยะ เวลาการซ่อม การเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงมีโอกาส ทำงานสูง และสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้

รายละเอียดสาขาวิชา

          ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการซ่อม อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องอาบน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุม การตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบ วงจร และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น

          การจัดการเรียนการสอนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบอุปกรณ์ การวัดค่าต่าง ๆ การใช้เครื่องมือ ตรวจสอบ งานบักกรี เป็นต้น

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

 1. ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 2. ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ /สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / ครุศาสตรอุตสาหกรรม/
  สาขาคอมพิวเตอร์ /สาขาเทคโนโลยี และสายอื่น ๆ
 4. ปริญญาโท
 5. ปริญญาเอก

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 2. ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ
 3. ช่างซ่อมมือถือ
 4. พนักงานรัฐและเอกชน
 5. เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 6. เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์
 7. เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์
 8. เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 9. ประกอบกิจการติดตั้งจานดาวเทียม
 10. ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคม
 11. ประกอบกิจการเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด
 12. ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต
 13. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

 

 

About the Author