โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการพัฒนาระบบเครื่องเสียง

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการงานมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการจัดซื้อกระดาษ รบ.1 และ ปพ.3 ปวช.56 ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการจัดซืื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้างานทะเบียน

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

 

About the Author