โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงการประกวดและจัดนิทรรศการ การวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน

โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ หุ่นยนต์ สื่อการเรียนการสอนและโครงงานวิทยาศาสตร์

 

About the Author