โครงการฝ่ายวิชาการ

โครงการแข่งทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560

โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านวิชาชีพ

โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการวันคริสต์มาส

โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีดแผนกวิชาการบัญชี และปรับปรุงห้องเครื่องใช้สำนักงานแผนกวิชาการบัญชี

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับทีมศรัทธานานาชาติ

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาฝึกงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนด้านงานอาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

 

About the Author