วิสัยทัศน์

DSCF0253

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์วิทยาลัย “วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นชนบท ยกระดับการศึกษา เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ผลิตนักศึกษาให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และดำรงชีพในสังคม  ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยเหลือพัฒนาชุมชน”

ปรัชญาสถานศึกษา
ปรัชญาวิทยาลัย  “ความรู้ดี  ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน”

พันธกิจวิทยาลัย
1.  ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ  พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย
2.  พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
3.  พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นคุณธรรม  บริการประชาชน

About the Author