ผู้บริหาร

 

 

 นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์ป้อม

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

 Kittiyawadee1 นางกฤติยาวดี  โพธิ์อ่อง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
และทำหน้าที่รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 นายอิทธิชัย แจ่มผล

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 นายมนตรี  สุขรื่น

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

 

About the Author