ผู้บริหาร

 

 Boss1

 นายชัยณรงค์  คัชมาตย์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

 Kittiyawadee1 นางกฤษติยาวดี  โพธิ์อ่อง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 Wit1

 นายวิทยา  ประสมศรี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 Pree1

 นายปรีชา  โพธิ์เกิด

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 นายมนตรี  สุขรื่น

รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

 

About the Author