ผู้บริหาร

 

 

 นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์ป้อม

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

 

  นายสุริยพงค์  อึ้งประสูตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายทำนอง  เสือพาดกร

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

 

นางเนาวรัตน์  ภูศรีฐาน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 

About the Author