ข้อมูลบุคลากร

ข้าราชการครู

 

นางเกศอรญาณ์ คงอิว ครู คศ.2
 นายปรียา โคตาจตุรพักตร์ ครู คศ.2
 นายมนตรี สุขรื่น ครู คศ.1
 นายอัครเดช บัวนาค ครู คศ.1
 นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรหม ครู คศ.1
 นายจักรกฤษณ์ เสาร์คำ ครู คศ.1
 นางธิดาวรรณ เขียวปั้น ครู คศ.1
 นางสาวนฐพร ขุนแก้ว ครู คศ.1
 นายสานนท์ ไชยศาสตร์ ครู คศ.1
 นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

 ว่าที่ พ.ต.ดุสิต รื่นรวย  นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ
 นายประกิจธรรมนิทัศนา  นางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
 นางสาวเนตรนารี เกตุสอน  นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
 นายอาทิตย์ รอดย้อย  นายชานนท์ เสนาะจำนงค์
 นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน  นายสิทธิ ชมภู
 นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์  นายอภิสิทธิ ช่างประดิษฐ์
 นางสาวนิตยา แสงระยับ  นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
 นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม

 

ครูพิเศษสอน

 นายทศพล รัตนเสรี  นายธวัช จันทร์สิงห์
 นายบัญชา จันทร์ดา  นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
 นางสาวพรพิมล เอี่ยมสะอาด  นางสาววนิดา ครุฑธานุชาติ
 นางสาววัชรา จันทาสี  นางสาวศศิวิภา พัระพันธ์
 นางสาววชาญาพร บุญอินทร์

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นายศักดิ์นารายณ์ ทิมศิลป์  นางจิตรา โคตาจตุรพักตร์
 นายสุธิชัย วิวัฒพงษ์  นายทรงกรด อุดมพร
 นางสาวธัญรัตน์ นามจังหรีด  นางสาวสุชา จุลบุตร
นางสาวพัชรรินทร์ โตเปรม  นายวิทยา พิศวงค์
 นางสาวฤทัยรัตน์ แป้นจันทร์  นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์
 นางสาวสุจิตรา พุทธรัตน์  นายพงศกร วงค์ไทย
 นางสาวนิสาชล เพมขุนทด

 

พนักงานขับรถ

 นายสุทธิศักดิ ผิวดี

นักการภารโรง

 นายไพรวัลย์ ยันยง  นายเชน หุ่นโพธิ
 นายวิชาญ ผิวพิมพ์ดี  นางละมัย ผ่องศรี


 

ยามรักษาการ

รอการปรับปรุงข้อมูล

About the Author