ข้อมูลบุคลากร

ข้าราชการครู

 

 

นายปรียา โคตาจตุรพักตร์ ครู คศ.2
 นางสาวนฐพร ขุนแก้ว ครู คศ.1
 นายสานนท์ ไชยศาสตร์ ครู คศ.1
 นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม ครู คศ.1
นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ
ครูผู้ช่วย
  นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ครูผู้ช่วย
นายศุภวัตร  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
ครูผู้ช่วย
นายสาธิต  คณฑา
ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

 ว่าที่ พ.ต.ดุสิต รื่นรวย  นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ
 นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม  นางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
 นางสาวเนตรนารี เกตุสอน  นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
 
 นายอาทิตย์ รอดย้อย  นายธวัช จันทร์สิงห์
 นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน  นายสิทธิ ชมภู
 นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์  นายอภิสิทธิ ช่างประดิษฐ์
 นางสาวนิตยา แสงระยับ  นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
นางสาววัชรา จันทาสี

 

ครูพิเศษสอน

 
 นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล  นายบัญชา จันทร์ดา
นางสาววนิดา ครุฑธานุชาติ  นางสาววชาญาพร บุญอินทร์
 นางสาวสุชา จุลบุตร  นางสาววณฐมล จินดา
 
นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์ นายณัฐพล พิลึก
นายเอนก ทับวิชา
นายสุรเชษฐ์ ศิมานนท์
นายเกริกชัย  มีหนู
นายวีรพันธ์  พึ่งหวัง
นางสาวสุดารัตน์  เทพทรัพย์
นายพงศกร  วงค์ไทย
นางสุจิตรา  บุญนา

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นายศักดิ์นารายณ์ ทิมศิลป์  นางจิตรา โคตาจตุรพักตร์
 นายสุธิชัย วิวัฒพงษ์  นายทรงกรด อุดมพร
นางสาวสุภาวดี  บุญมา นายวิทยา พิศวงค์
นางสาวภัททิยา ศรีวงษ์ผาง นางสาวนิสาชล เพมขุนทด

 

 

พนักงานขับรถ

 
นายสมศักดิ์  นิสุนทร

นักการภารโรง

 นายไพรวัลย์ ยันยง  นายเชน หุ่นโพธิ
 นายวิชาญ ผิวพิมพ์ดี  นางละมัย ผ่องศรี
นายพงษ์ธร ผาจันทร์ดา

 

ยามรักษาการ

รอการปรับปรุงข้อมูล

About the Author