ข้อมูลบุคลากร

ข้าราชการครู

 

 

นายปรียา โคตาจตุรพักตร์ ครู คศ.2
 นางสาวนฐพร ขุนแก้ว ครู คศ.1
 นายสานนท์ ไชยศาสตร์ ครู คศ.1
 นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม ครู คศ.1
นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ
ครูผู้ช่วย
  นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ครูผู้ช่วย
นายศุภวัตร  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
ครูผู้ช่วย
นายสาธิต  คณฑา
ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

 ว่าที่ พ.ต.ดุสิต รื่นรวย  นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ
 นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม  นางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
 นางสาวเนตรนารี เกตุสอน  นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
 
 นายอาทิตย์ รอดย้อย  นายธวัช จันทร์สิงห์
 นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน  นายสิทธิ ชมภู
 นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์  นายอภิสิทธิ ช่างประดิษฐ์
 นางสาวนิตยา แสงระยับ  นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
นางสาววัชรา จันทาสี

 

ครูพิเศษสอน

 
 นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล  นายบัญชา จันทร์ดา
นายพงศกร  วงค์ไทย  นางสาววชาญาพร บุญอินทร์
 นางสาวสุชา จุลบุตร  นางสาววณฐมล จินดา
นายเอนก ทับวิชา
นายสุรเชษฐ์ ศิมานนท์

นางสาวสุดารัตน์  เทพทรัพย์

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุธิชัย วิวัฒพงษ์  นางสาวนิสาชล เพมขุนทด

 

 

พนักงานขับรถ

 
นายสมศักดิ์  นิสุนทร

นักการภารโรง

 นายไพรวัลย์ ยันยง นายวิชาญ ผิวพิมพ์ดี
นายพงษ์ธร ผาจันทร์ดา  นางละมัย ผ่องศรี

 

ยามรักษาการ

รอการปรับปรุงข้อมูล

About the Author