ข้อมูลบุคลากร

ข้าราชการครู

 

 

นายปรียา โคตาจตุรพักตร์ ครู คศ.2
 นางสาวนฐพร ขุนแก้ว ครู คศ.1
 นายสานนท์ ไชยศาสตร์ ครู คศ.1
 นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม ครู คศ.1
นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ
ครู คศ.1
  นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ครู คศ.1
นายศุภวัตร  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
ครู คศ.1
นายสาธิต  คณฑา
ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

 ว่าที่ พ.ต.ดุสิต รื่นรวย  นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ
 นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม  นางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
 นางสาวเนตรนารี เกตุสอน  นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
 
 นายอาทิตย์ รอดย้อย  นายธวัช จันทร์สิงห์
 นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน นายสณปวริศร์ ชมภู
 นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์  นายอภิสิทธิ ช่างประดิษฐ์
 นางสาวนิตยา แสงระยับ  นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
นางสาวอุทุมพร แสนเขียว

 

ครูพิเศษสอน

 นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล  นายบัญชา จันทร์ดา
นายพงศกร  วงค์ไทย  นางสาววชาญาพร บุญอินทร์
 นางสาวสุชา จุลบุตร  นางสาวสุดารัตน์  เทพทรัพย์
นายเอนก ทับวิชา
นายสุรเชษฐ์ ศิมานนท์
นางสาววชิราพร แกล้วการไถ
นางสาวกรุณา หม่องมะลิต๊ะ
นางสาวภัทรภร วิไลมงคล
นายชีวิน วัฒนชัยพล 
นางสาวอริสา บุญสูง
นางสาวธิติมา พิมปัดชา 
นางสาวณัฐศิมา มั่นนวล
นายอดิรุจ เจริญขำ

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุธิชัย วิวัฒพงษ์  นางสาวนิสาชล เพมขุนทด
นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์ นางสาวกัญญานัฐ คำแสน
 
นางสาวอมรรัตน์ ฉิมชัย  นางสาวอริสรา วีระพันธุ์
 นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์  นางสาวรัตติกาล ชุ่มโพธิ์
 นาางสาวศศิธร โชติตะคุ

 

พนักงานขับรถ

   
นายสมศักดิ์ นิสุนทร
นายจักษ์กฤษ ทองชัง 

นักการภารโรง

 นายไพรวัลย์ ยันยง นายวิชาญ ผิวพิมพ์ดี
นายพงษ์ธร ผาจันทร์ดา  นางละมัย ผ่องศรี

 

ยามรักษาการ

 
นายณัฐชัย เกตุศิละ
นายสมศักดิ์  สมประสงค์ 
นายเที่ยง ทองสี

About the Author