โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT Center ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT Center ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินงานโดยงานทั้งหมด 3 ภาระกิจ คือ

1.ออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.พัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ (Top-Up)
3.บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ (Build)

 

 

หมวด: