วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

www.mwtech.ac.th

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันได้เปลี่ยน เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2539 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชิงชัย มงคลธรรม เป็นผู้ลงนาม โดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 150 ไร่ 2 งาน เลขที่ 10/1 หมู่ 10 ถนน เขาชนกัน – ลานสัก ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ รับนักเรียนจบจากมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อโดยมีความเป็นมาในการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ๑ ห้องเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่เรียนจากโรงเรียนมฤคทายวัน ต. แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ ซึ่งมีระยะทางจากสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร


พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์เพิ่ม อีก ๑ สาขาวิชา


พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แผนกวิชาการบัญชี


พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน


พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์


พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เพ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี


พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า


พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์


พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


พ.ศ. 2563 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการโรงแรม


เนื้อที่ของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 บนเนื้อที่ 150 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 หมู่ 10 ถนนเขาชนกัน - ลานสัก ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

  ช่องทางการติดต่อ
 • โทรศัพท์ 056 238 095
 • โทรสาร 056 238 095 ต่อ 132
 • เว็ปไซต์ www.mwtech.ac.th
 • อีเมล Nakhonsawan02@vec.mail.go.th
  เขตติดต่อ
 • ทิศเหนือ ติด บ้านหนองปล้อง
 • ทิศใต้ ติด บ้านธารมะยม
 • ทิศตะวันออก ติด ถนนสายเขาชนกัน – ลานสัก
 • ทิศตะวันตก ติด ภูเขา

ที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอแม่วงก์

อำเภอแม่วงก์ เป็นหนึ่งใน 13 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ 766.8 ตารางกิโลเมตร ประชากร 52,664 คน (พ.ศ. 2550) ความหนาแน่นประชากร 69 คน/ตร.กม. อำเภอแม่วงก์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้


ประวัติความเป็นมาและสภาพโดยทั่วไป

คำว่า “แม่วงก์” เป็นชื่อลำน้ำในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – แม่เปิน ซึ่งเป็นลำน้ำที่คดเคี้ยวไหลเชี่ยวหลากวนไปวนมา จึงเรียกว่า “แม่วงก์” เมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา ทางทิศตะวันตกของอำเภอลาดยาว ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นป่าดงทึบมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่อย่างมากมาย ได้ถูกราษฎรที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ เข้าถากถางจับจองเป็นที่ทำมาหากิน จากตำบลศาลเจ้าไก่ต่อได้ถูกแบ่งออกเป็นตำบลวังซ่าน ตำบลแม่วงก์ ตำบลแม่เล่ย์ ซึ่งตำบลแม่เล่ย์ได้แบ่งออกเป็นตำบลเขาชนกัน ตำบลห้วยน้ำหอมแบ่งออกเป็นตำบลปางสวรรค์ อำเภอ แม่วงก์ เป็นอำเภอที่แยกตัวมาจากอำเภอลาดยาวในจำนวน 13 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ในระยะการปกครองของ นายกมล ศิริวัฒนา นายอำเภอลาดยาว เนื่องจากอำเภอลาดยาวเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่ถึง 2,424 ตาราง-กิโลเมตร นายอำเภอหลายคนเคยได้เสนอเรื่องการขอแยกการปกครองเพิ่มขึ้นอีก 2 กิ่งอำเภอ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จนถึงสมัยของนายศิริพงษ์ จันทร์ชุ่ม เป็นนายอำเภอจึงได้เสนอขอแยกตำบลอีก 2 ตำบล คือตำบลปางสวรรค์และตำบลแม่วงก์ ทำให้มีตำบล 16 ตำบล หลังจากนั้นได้เสนอเรื่องขอตั้งกิ่งอำเภอไป 2 กิ่งอำเภอ แต่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติมาเพียง 1 กิ่งอำเภอ คือ กิ่งอำเภอแม่วงก์ โดยให้ตั้งขึ้นบ้านเขาแม่กระทู้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วงก์ ในเนื้อที่ 240 ไร่เศษ โดยการประสานงานของนายยุทธยงค์ บูลณ์สิน กำนันตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ในพื้นที่ป่าสงวน แม่วงก์ – แม่เปิน ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540

ปรัชญา

“ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน”อัตลักษณ์

“นำความรู้สู่บริการวิชาชีพ”เอกลักษณ์

“บริการชุมชนด้วยวิชาชีพ”

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์วิทยาลัย “วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นชนบท ยกระดับการศึกษา เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผลิตนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีพในสังคม ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือพัฒนาชุมชน”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย

2. พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

3. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรม บริการประชาชน