ข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา


วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

10/1 หมู่ 10 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
เบอร์โทร 056-238095 www.mwtech.ac.th


งบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับที่
รายการ
จำนวน
หน่วยนับ
งาน/แผนก
หมายเหตุ
1
อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์
1
หลัง
งานพัสดุ
สอบราคา
2
พัดลมติดเพดาน 56 นิ้ว
4
เครื่อง
งานวิทยบริการ
3
เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท Epson L3110
1
เครื่อง
งานวัดผลและประเมินผล
4
เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท Epson L3110
2
เครื่อง
งานพัฒนาหลักสูตร
5
ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
1
ชุด
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สอบราคา
6
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
1
ชุด
แผนกสามัญ สัมพันธ์
สอบราคา
7
ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์
1
ชุด
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงราคา
8
ครุภัณฑ์ชุดคาราโอเกะเพื่อการสื่อสาร
1
ชุด
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงราคา
9
ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด
1
ชุด
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงราคา
10
ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดหน้าวิทยาลัย
1
ชุด
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงราคางบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับที่
รายการ
จำนวน
หน่วยนับ
ประเภทเงิน
หมายเหตุ
1
เครื่องปรับอากาศ
2
เครื่อง
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2
หน้าจอคอม AOC
1
เครื่อง
งานสวัสดิการ
3
เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท Epson L3110
1
เครื่อง
งานสวัสดิการ
4
พัดลมติดเพดาน ยี่ห้อ Kawa ขนาด 56 นิ้ว
22
ตัว
แผนกบัญชี
5
เครื่องซักผ้า ชนิด 2 ถัง 7.5 กก.
1
เครื่อง
งานอาคารสถานที่
6
เครื่องพิมพ์บัตรนักศึกษา
1
เครื่อง
งานทะเบียน
7
เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังชั่น เลเซอร์
1
เครื่อง
งานสารบัญทั่วไป
8
เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็วสูง
1
เครื่อง
งานสารบัญทั่วไป
9
เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังชั่น อิงค์เจ็ท Cannon G2010
1
เครื่อง
งานการเงิน
10
เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็วสูง
1
เครื่อง
งานบุคลากร
11
เครื่องมัลติมีเดียแบบอินเตอร์แอ๊คทีฟ Epson พร้อมอุปกรณ์
1
ชุด
งานสื่อการเรียนการสอน
12
กระดานแม่เหล็กไร้ฝุ่น Nano Borad พร้อมอุปกรณ์
1
ชุด
งานสื่อการเรียนการสอน
13
เครื่องฉาย 3 มิติ
1
เครื่อง
งานสื่อการเรียนการสอน
14
รถยนต์ Mitsubishi ทะเบียน บฉ 2847 นครสวรรค์
1
คัน
งานพัสดุ
รับโอน
15
รถยนต์ ISUZU ทะเบียน ผจ 383 นครสวรรค์
1
คัน
งานพัสดุ
รับโอน
16
ชุดทดลองเขียแอพพลิเคชั่นแอนดรอย์พร้อมโมดุล Zigbee แบบเมนบอร์ดผ่านแท็ปเล็ต
1
ชุด
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกวดราคา