สรุปอาคารสิ่งก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

10/1 หมู่ 10 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
เบอร์โทร 056-238095 www.mwtech.ac.thประเภททรัพย์สิน 1 อาคารถาวร

ลำดับที่
รายการ
จำนวน
หน่วยนับ
1
อาคารห้องสมุด
1
หลัง
2
หอประชุมเอนกประสงค์
1
หลัง
3
อาคารพาณิชยการ 4 ชั้น
1
หลัง
4
อาคารเรียนอุตสาหกรรม
1
หลัง
5
อาคารอำนวยการ
1
หลัง
6
อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่
1
หลัง
7
อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม.
1
หลัง
8
อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตร.ม
1
หลังประเภททรัพย์สิน 2 อาคารชั่วคราว/โรงเรือน

ลำดับที่
รายการ
จำนวน
หน่วยนับ
1
อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว(งานอาคาร)
1
หลัง
2
อาคารเรียนชั่วคราว
1
หลัง
3
บ้านพักนักการ 2 หน่วย
1
หลัง
4
อาคารเรียนปรับเป็นห้องพักครู
1
หลัง
5
บ้านพักผู้บริหาร
1
หลัง
6
บ้านพักรองผู้อำนวยการ 3 หน่วย
1
หลัง
7
อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว(ช่างยนต์ 2)
1
หลัง
8
บ้านพักครูเรือนแถว 3 หน่วย (ข้าราชการชาย)
1
หลังประเภททรัพย์สิน 3 สิ่งก่อสร้าง ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับที่
รายการ
จำนวน
หน่วยนับ
1
บ้านพักครู(หญิงบน)
1
หลัง
2
ห้องนอนเวรชายและป้อมยาม
1
หลัง
3
สนามกีฬาบาส
1
สนาม
4
อาคารระบบประปา
1
หลัง
5
ห้องสหการณ์ร้านค้า
1
หลัง
6
บ้านพักครู
1
หลัง
7
รั้ว คสล. และป้ายวิทยาลัย
1
รายการ
8
ถนนเสริมแอตฟานคอนกรีต
1
เส้น
9
ศูนย์บ่มเพาะ
1
ห้อง
10
ถนนคอนกรีต
1
เส้น
11
อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ 52A08
1
หลัง