หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

10/1 หมู่ 10 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
เบอร์โทร 056-238095 www.mwtech.ac.th


ลำดับที่
หลักสูตร
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
1
ปวช.45
อุตสาหกรรม
2104 - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2
ปวช.56
อุตสาหกรรม
2101 - ช่างยนต์
3
ปวช.56
อุตสาหกรรม
2104 - ช่างไฟฟ้ากำลัง
4
ปวช.56
อุตสาหกรรม
2105 - ช่างอิเล็กทรอนิกส์
5
ปวช.56
อุตสาหกรรม
2106 - ช่างก่อสร้าง
6
ปวช.56
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2201 - การบัญชี
7
ปวช.56
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2204 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
ปวช.56
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2901 - เทคโนโลยีสารสนเทศ
9
ปวส.57
อุตสาหกรรม
3101 - เทคนิคเครื่องกล
10
ปวส.57
อุตสาหกรรม
3104 - ไฟฟ้า
11
ปวส.57
อุตสาหกรรม
3105 - อิเล็กทรอนิกส์
12
ปวส.57
อุตสาหกรรม
3106 - ช่างก่อสร้าง
13
ปวส.57
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3201 - การบัญชี
14
ปวส.57
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3204 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
ปวส.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3901 - เทคโนโลยีสารสนเทศ
16
ปวช.62
อุตสาหกรรม
20101 - ช่างยนต์
17
ปวช.62
อุตสาหกรรม
20104 - ช่างไฟฟ้ากำลัง
18
ปวช.62
อุตสาหกรรม
20105 - ช่างอิเล็กทรอนิกส์
19
ปวช.62
อุตสาหกรรม
20106 - ช่างก่อสร้าง
20
ปวช.62
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
20201 - การบัญชี
21
ปวช.62
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
20204 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22
ปวช.62
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
20701 - เทคโนโลยีสารสนเทศ
23
ปวช.62
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20702 - เทคโนโลยีสารสนเทศ
24
ปวช.62
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20901 - เทคโนโลยีสารสนเทศ
25
ปวส.63
อุตสาหกรรม
30101 - เทคนิคเครื่องกล
26
ปวส.63
อุตสาหกรรม
30104 - ไฟฟ้า
27
ปวส.63
อุตสาหกรรม
30105 - อิเล็กทรอนิกส์
28
ปวส.63
อุตสาหกรรม
30106 - ช่างก่อสร้าง
29
ปวส.63
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
30201 - การบัญชี
30
ปวส.63
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
30204 - เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
31
ปวส.63
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
30901 - เทคโนโลยีสารสนเทศ