# Name
634 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ”
635 วันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้มอบนโยบาย การจัดการเรียน การสอน และมาตรการป้องกัน