# Name
702 วันศุกร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี ของวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิป้องกันการติดเชื้อ COVID-๑๙ฯ
703 วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาฯ