# Name
828 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีนายเหมรัฐ สวัสดิ์ผลฯ
829 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การนำเสนอโครงงานวิชาชีพฯ