# Name
694 วันจันทร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาฯ
696 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาฯ