# Name
680 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู
681 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู