# Name
759 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕ฯ
761 วันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายเหมรัฐ สวัสดิ์ผล ปลัดอาวุโสอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it - จิตอาสาฯ