# Name
686 วันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมสร้าง รพ.สนามฯ
687 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทน นักเรียน ฯ