# Name
770 ประชาสัมพันธ์เชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ ปวช.๒ และ ปวส.๑ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๕ฯ
772 วันพุธ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวเสาวรัตน์ ใชสงครามฯ