# Name
654 ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ กำหนดการ การจัดการเรียนการสอน และการลงทะเบียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
655 เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ร่วมกับ นายเสถียร ตรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น