# Name
830 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฯ
831 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง รายวิชาที่เปิดการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕