# Name
720 ประกาศประกวดราคาและประกาศเชิญชวน ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงงานภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ฯ
721 วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้ทำการตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมฯ