# Name
780 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้จัดงานการประชุมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
781 วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ฯ