# Name
684 วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูที่ปรึกษาฯ
685 วันเสาร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ และคณะครู นำเครื่องฯ