# Name
735 ประกาศ!! จากฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เรื่องรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
736 วันพุธ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จฯ