# Name
726 วันอังคาร ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ฯ
727 วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ทำการรับวัคซีนเข็ม ๓ ที่โรงพยาบาลแม่วงก์ เพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนการสอนฯ