# Name
656 เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โดยมี ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
657 วันอังคาร ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา