# Name
805 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดลองดิจิตอลและอนาล็อกแบบเมนบอร์ด
806 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดโครงการโรงเรียนสีขาว โดยมี นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ฯ