# Name
662 วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมผู้แทนฝ่ายบริหาร นำคณะครู เจ้าหน้าที่
664 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19 )