# Name
757 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงครามฯ
758 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดพิธีไหว้ครูสามัญและพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีนายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานฯ