# Name
764 วันพุธที ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลแม่วงก์ โดยกลุ่มงานการให้บริการงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกฯ
765 วันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ