# Name
816 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ธุรการฯ
817 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่องการหยุดเรียน และกำหนดการเรียน การสอน ชดเชย