# Name
651 ขออนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับสถานศึกษา เฉพาะนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 ม.6 รายละเอียดดังแนบค่ะ
653 เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา