# Name
660 วันจันทร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดนิทรรศการวิชาโครงการ ของนักเรียนระดับชั้น
661 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่สำเร็จ