# Name
795 วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการติดตามและนิเทศโครงการการสร้างBest Practice ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ "โครงการรองเท้าหนูอยู่ไหน"ฯ
796 วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานในโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ