# Name
784 วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายฯ
785 วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้รับมอบหมายจาก ท่านประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฯ