# Name
697 เมื่อวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดโครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น รายวิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ ห้องประชุมฯ
699 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้งนายก อวท. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทยฯ