# Name
737 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการวันพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
738 วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาฯ