# Name
706 เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชม วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดโครงการ Fix it จิตอาสา ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดฯ
708 วันอังคาร ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิป้องกันการติดเชื้อ COVID -๑๙ฯ