# Name
766 เมื่อวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชม วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดโครงการ Fix it จิตอาสา โดยมีแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลังฯ
767 วันอังคาร ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้จัดโครงการอบรมระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาฯ